Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκτύπωση Απολογιστικών Εντύπων το πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος βάσει του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. 140/29-6-2022 4ης Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002955,

καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την εκτύπωση τρίπτυχων απολογιστικών εντύπων στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.