Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική μέθοδο υπολογισμού των προμηθειών εγγύησης επί των δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις

Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική μέθοδο υπολογισμού των προμηθειών εγγύησης επί των δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, σας ενημερώνει για το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την ελληνική μεθοδολογία για τον υπολογισμό των προμηθειών επί των δανείων με κρατική εγγύηση προς μεγάλες επιχειρήσεις. Η μεθοδολογία υπολογισμού θα βοηθήσει τις ελληνικές χορηγούσες αρχές να υπολογίσουν: i) προμήθειες εγγύησης σύμφωνες με τις τιμές της αγοράς· ή ii) το ποσό της ενίσχυσης σε εγγυήσεις για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, που θα απάλλασσε τα μέτρα από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης της ενίσχυσης στην Επιτροπή, εάν το ποσό είναι αρκετά μικρό. Σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που εγκρίθηκε σήμερα, i) οι προμήθειες εγγύησης συνδέονται με δείκτες συμβολαίων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου· και ii) θα υπάρχει συνέπεια μεταξύ των προμηθειών εγγύησης που καταβάλλονται στο κράτος και των επιτοκίων που χρεώνει ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής (δηλ. υψηλότερο επιτόκιο του εγγυημένου δανείου συνεπάγεται υψηλότερη προμήθεια εγγύησης).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.