ΑΝΑΚΛΗΣΗ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 136/14-03-2022) για την Υποβολή Προσφορών στα πλαίσια ανάθεσης του έργου: «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 136/14-03-2022) για την Υποβολή Προσφορών στα πλαίσια ανάθεσης του έργου: «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.