Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 136/14-03-2022) για την Υποβολή Προσφορών στα πλαίσια ανάθεσης του έργου: «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ)
καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας: «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης», της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με κωδ. ΟΠΣ 5002955. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα

Θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δια της υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 9.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 29.03.2022 και ώρα 15:00.

Επισυνάπτονται:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος