Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) – Ταμείο για τις ΜΜΕ

Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) – Ταμείο για τις ΜΜΕ

 

Το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ. Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και θα διαρκέσει από τις 10 Ιανουαρίου 2022 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Οι επιχορηγήσεις είναι περιορισμένες και για τη διάθεσή τους θα τηρείται χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το Ταμείο για τις ΜΜΕ

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ παρέχει οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από δικαιούχο, υπάλληλο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΜΜΕ στην ΕΕ, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της. Οι επιχορηγήσεις μεταβιβάζονται πάντα απευθείας στις ΜΜΕ.

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι ένα πρόγραμμα επιστροφής εξόδων με έκδοση κουπονιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μερική κάλυψη των τελών που αφορούν τις επιλεγμένες δραστηριότητες. Διατίθενται δύο είδη κουπονιών ανάλογα με την οικεία δραστηριότητα:

•Κουπόνι 1
1500 €

Χρησιμοποιείται για την κάλυψη του κόστους τελών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων.

•Κουπόνι 2
750 €

Χρησιμοποιείται για την κάλυψη του κόστους τελών διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund