Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 87/25-06-2021 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 87/25-06-2021 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

 

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων συμμετοχής στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ανωτέρω έργου που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους (περίοδος υποβολής αιτήσεων συνυπολογιζομένης της παράτασης 25-06-2021 έως 20-08-2021, ώρα 23:59).

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, που ορίστηκε με την υπ ́αριθμ. 646/12-10-20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος και σύμφωνα με το από 12/10/2021 Πρακτικό της, και της 658/18-10-2021 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος περί έγκρισης αυτού και των διαδικασιών επιλογής ωφελουμένων, σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα οριστικά αποτελέσματα, ήτοι οι Πίνακες Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί ανά κατηγορία περιφέρειας, υποέργο και διοικητική περιφέρεια με αναγραφόμενο ΚΑΥΑΣ (Κωδικό που έχει εξαχθεί από το σύστημα), καθώς και τα τελευταία ψηφία της ταυτότητας, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Σημειώνεται, ότι αναφορικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου, αυτές δεν αξιολογούνται, καθώς δεν υπήρχε πρόβλεψη για συμμετοχή ωφελουμένων στην παρούσα πρόσκληση από τις αντίστοιχες Περιφέρειες.

Για να δείτε τους πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα της με Α.Π. 87/25-06-2021 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ.