Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 87/25-06-2021 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 87/25-06-2021 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

 

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ανωτέρω έργου, που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους (περίοδος υποβολής αιτήσεων της με Α.Π. 87/25-06-2021 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συνυπολογιζόμενης της παράτασης, 25-06-2021 έως 20-08-2021, ώρα 23:59), αναρτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, όπως ορίστηκε με την 646/12-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, και η οποία κοινοποίησε τις τελικές καταστάσεις των προσωρινών αποτελεσμάτων στον Δικαιούχο φορέα προς ανάρτηση, σύμφωνα με την από 657/20-09-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Σημειώνεται, ότι αναφορικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου, αυτές δεν αξιολογούνται, καθώς δεν υπήρχε πρόβλεψη για συμμετοχή ωφελουμένων στην παρούσα πρόσκληση από τις αντίστοιχες Περιφέρειες.

Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έως και το Σάββατο 9/10/2021 και ώρα 23:59.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται με κατάλληλη τεκμηρίωση στο e-mail: sbtse024@gmail.com (και μόνο εκεί) και θα εξετασθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων όπως ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 646/12-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις στα πλαίσια της ορθής αξιολόγησης των δεδομένων και θα αποφανθεί επί των αντιρρήσεων εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης των ενστάσεων. Οι καταστάσεις επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων παρουσιάζονται ανά διοικητική περιφέρεια με τον αναγραφόμενο ΚΑΥΑΣ (Κωδικός που έχει εξαχθεί από το σύστημα), καθώς και με κατάλληλη κωδικοποίηση της ταυτότητας τους, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Για να δείτε τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της με Α.Π. 87/25-06-2021 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ.