ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 87/25-06-2021) για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 87/25-06-2021) για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

 

Αγαπητές/οί υποψήφιες/οι,

Σύμφωνα με την αναφερόμενα στη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 87/25-06-2021) και της παράτασης αυτής, στις 20/8/2021 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002955.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της χρονικής περιόδου (άδειες, υγιειονομικές συνθήκες κ.α.) υπήρξαν αδυναμίες ανάρτησης του συνόλου των δικαιολογητικών από αρκετούς υποψήφιους.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος αναγνωρίζοντας τις δυσχέρειες που υπήρξαν, και στο πλαίσιο της διευκόλυνσης και ισότιμης μεταχείρισης, αλλά και κατανόησης των διαφόρων περιπτώσεων, αποδέχεται τη δυνατότητα ανάρτησης συμπληρωματικών δικαιολογητικών έως και τη Δευτέρα 6/9/2021 και ώρα 23:59.

Παρακαλούμε για τον απαραίτητο έλεγχο, ώστε να ολοκληρωθεί η συμμετοχή σας.

 

Για την ανάρτηση τυχόν υπολειπόμενων δικαιολογητικών πατήστε ΕΔΩ