Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Μετάδοση Ραδιοφωνικού Μηνύματος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος βάσει του Ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 5/7-5-2018 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, της υπ’αριθμ. 11/17-12-2018 1ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με Ίδια μέσα και της υπ’αριθμ. 76/14-06-2021 2ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με Ίδια μέσα της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002955, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την μετάδοση ραδιοφωνικού μηνύματος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και σύμφωνα με τις ανάγκες της πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.