Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου ΑΕ και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου ΑΕ και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas

 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν στις 8 Απριλίου 2021, η Εταιρεία Διαχείρισης Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου ΑΕ, και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που επί μακρόν, έχουν αναπτύξει οι δύο Φορείς, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση της.

Η συνένωση των δυνάμεών τους, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους, και η από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών, αναμένεται να επιταχύνουν και να πολλαπλασιάσουν τα αποτελέσματα στους ακόλουθους τομείς επιχειρηματικότητας:

•Την υποβοήθηση του αναπτυξιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων (Industry 4.0) και την ένταξη τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας,

•Την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη τεχνολογιών και πρωτοβουλιών στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής εξοικονόμησης και της κλιματικής αλλαγής.

•Την προώθηση αποτελεσμάτων έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις

•Τη διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

•Την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ΜμΕ, των προϊόντων τους και υπηρεσιών τους, σε νέες αγορές.

•Την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για την Έρευνα και την Καινοτομία.

•Τη διευκόλυνση συμμετοχής σε διαβουλεύσεις της ΕΕ, σχετικά με νέες ή εφαρμοσμένες ευρωπαϊκές πολιτικές.

•Την ουσιαστική υποβοήθηση της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.

•Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και συνεργασιών.

Οι παραπάνω περιγραφόμενες δράσεις αναμένεται να υποστηριχθούν σημαντικά από τη συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος στο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από περισσότερους από 700 συνεργαζόμενους φορείς σε εντός και εκτός Ευρώπης.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.

Λόγω της τήρησης των μέτρων αυξημένης προστασίας, η υπογραφή του Πρωτοκόλλου έγινε διαδικτυακά, μεταξύ της Προέδρου του ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος κ. Ελένης Κολιοπούλου, και της Προέδρου και Δ/νουσας Συμβούλου της Εταιρείας Διαχείρισης Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου ΑΕ, κ. Ιωάννας Κιντά.