Υλικό σηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

Υλικό σηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

 

Οι  δικαιούχοι όλων των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ οφείλουν, σύμφωνα με το Eυρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες δημοσιότητας  για τα έργα που υλοποιούν, που έχουν ως κύριο σκοπό τη προβολή της Ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και της ωφελιμότητας της χρηματοδότησης.

Με στόχο τη διευκόλυνση των δικαιούχων, στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του ΕΠΑνΕΚ για τη ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ είναι συγκεντρωμένο όλο το απαραίτητο πληροφοριακό και επικοινωνιακό υλικό καθώς και χρήσιμοι οδηγοί ορθής εφαρμογής των υποχρεώσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας.  Η ενότητα επικαιροποιείται συνεχώς σύμφωνα με την εξέλιξη του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.