Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 48/9-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 48/9-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

 

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης του ανωτέρω έργου που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους (περίοδος υποβολής αιτήσεων, συνυπολογιζόμενης της παράτασης, 9-11-2020 έως 9-12-2020, ώρα 23:59), αναρτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, όπως ορίστηκε με την 646/12-10-20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, και η οποία κοινοποίησε τις τελικές καταστάσεις των προσωρινών αποτελεσμάτων στον Δικαιούχο φορέα προς ανάρτηση, σύμφωνα με την από 649/14-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έως και την Τετάρτη 30/12/2020 και ώρα 23:59.

Οι αντιρρήσεις τους υποβάλλονται με κατάλληλη τεκμηρίωση στο e-mail: sbtse024@gmail.com (και μόνο εκεί) και θα  εξετασθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 646/12-10-20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις στα πλαίσια της ορθής αξιολόγησης των δεδομένων και θα αποφανθεί επί των αντιρρήσεων εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης των ενστάσεων. Οι καταστάσεις επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων παρουσιάζονται ανά διοικητική περιφέρεια με τον αναγραφόμενο ΚΑΥΑΣ (Κωδικός που έχει εξαχθεί από το σύστημα), καθώς και με κατάλληλη κωδικοποίηση της ταυτότητας τους, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Για να δείτε τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της με Α.Π. 48/9-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ.