Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Χρήστο Χάλαρη, Διοικητή ΕΦΚΑ, 16-12-2020

Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ προς τον κ. Χρήστο Χάλαρη, Διοικητή ΕΦΚΑ, 16-12-2020

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον Διοικητή του Ε-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη, αναφερόμενος στις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4670/2020, οι οποίες επέφεραν σημαντικές μεταβολές στο καθεστώς της ασφάλισης ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων, μεταξύ των οποίων είναι και τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα έγκαιρης έκδοσης της αντίστοιχης διευκρινιστικής εγκυκλίου καθώς και της ανάλογης προσαρμογής του Συστήματος των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, για την απεικόνιση των ασφαλιστέων ημερών των υπαγόμενων στην ρύθμιση.

Ειδικότερα, στο Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ υπογραμμίζεται ότι με το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020, προβλέπεται, μεταξύ των άλλων, ότι από 1/1/2020, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ανωνύμων Εταιρειών, για τα οποία το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που καταβλήθηκε αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, θεωρούνται ότι έχουν συμπληρώσει, ως ασφαλισμένοι, 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα, ενώ σε περίπτωση που το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολείπεται του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, τότε ο χρόνος ασφάλισης, ανά μήνα, προκύπτει από το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25.

Επισημαίνεται ότι με την υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ΄ οικ. 13648/330/13.4.2020 παρέχονται όλες οι απαιτούμενες οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του θέματος που αφορά στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστέων ημερών, εκκρεμεί όμως η έκδοση της ανάλογης διευκρινιστικής εγκυκλίου αλλά και απαιτούμενη προσαρμογή του συστήματος των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστέων ημερών, που αντιστοιχεί κατά περίπτωση, στους υπαγόμενους στη ρύθμιση.

Γνωστοποιείται επίσης ότι τα λογιστήρια των επιχειρήσεων είναι σε αναμονή της έκδοσης των απαιτούμενων διευκρινίσεων, για την πλήρη και ορθή εφαρμογή των νομοθετικών επιταγών αλλά την παροχή οδηγιών για την προσαρμογή των λογισμικών στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις, για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του Πληροφοριακού Συστήματος.

Ο ΣΒΘΣΕ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η Διοίκηση του Ε-ΕΦΚΑ θα επιληφθεί του ζητήματος για την άμεση έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου αλλά και για την προσαρμογή του συστήματος υποδοχής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, και θα μεριμνήσει για την επίλυση του θέματος, το συντομότερο δυνατόν.