Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 38/19-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 38/19-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002955

 

Για να δείτε την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 38/ 19-10-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002955, πατήστε ΕΔΩ.