Δημόσια Διαβούλευση -Συμμετοχή στη διαδικασία αναθεώρησης της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

Δημόσια Διαβούλευση -Συμμετοχή στη διαδικασία αναθεώρησης της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής εξαγωγικών φορέων, επιμελητηρίων, και της κοινωνίας των πολιτών στην πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρησης της κοινής εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, επισυνάπτεται το ΑΠ:162/17-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου,και το ενημερωτικό σημείωμα της διαβούλευσης (consultation note) της Ευρ. Επιτροπής στην ελληνική γλώσσα.

Η διαδικασία επανεξέτασης της εμπορικής πολιτικής θα πραγματοποιηθεί με βάση ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων μέσω της διεξαγωγής δημόσιων συζητήσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και της υποβολής γραπτών παρατηρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απαντήσεις τους στα ανωτέρω ερωτήματα έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα: trade-policy-review-2020@ec.europa.eu.