Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού στα Πλαίσια της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με MIS 5002955

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού στα Πλαίσια της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ» με MIS 5002955

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στα πλαίσια της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ” με MIS 5002955. Το έργο αφορά κατάρτιση 1.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το έργο θα υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. Στόχος είναι η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε το επισυναπτόμενο έντυπο:

Πληροφορίες Διαγωνισμού (pdf)