Έναρξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το μέσο “EIC Accelerator Pilot” της πιλοτικής δράσης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας του Ορίζοντα 2020

Έναρξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το μέσο “EIC Accelerator Pilot” της πιλοτικής δράσης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας του Ορίζοντα 2020

 

Στις 6 Ιουνίου 2019, ξεκίνησε η περίοδος υποβολής προτάσεων για το μέσο «EIC Accelerator Pilot» το οποίο αποτελεί τμήμα της πιλοτικής δράσης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council (EIC) Pilot) στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Οι προθεσμίες (cut off dates)  για τη διετία 2019-2020 είναι οι εξής:

9 Οκτωβρίου 2019,

8 Ιανουαρίου 2020,

18 Μαρτίου 2020,

19 Μαῒου 2020,

7 Οκτωβρίου 2020 (17:00 ώρα Βρυξελλών).

Στο πλαίσιο του «EIC Accelerator Pilot» παρέχεται στήριξη με τη μορφή επιχορήγησης («grant only») ή  μικτής χρηματοδότησης/blended finance (συνδυασμός «grant» και «equity») σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για την περαιτέρω ανάπτυξη ιδεών υψηλού ρίσκου με προοπτικές δημιουργίας νέων αγορών ή ριζικού μετασχηματισμού των υφιστάμενων.

Το «EIC Accelerator Pilot» αντικαθιστά τη 2η Φάση του SME Instrument για την οποία η τελευταία προθεσμία υποβολής προτάσεων έληξε στις 5 Ιουνίου 2019.

Αντίστοιχα διακόπτεται η εφαρμογή της 1ης Φάσης του SME Instrument (Μελέτη Σκοπιμότητας), με τελευταία προθεσμία υποβολής στις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους:

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-opportunities

H πρόσκληση έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα της Ε.Επιτροπής