Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ Κύκλος)

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ Κύκλος)

 

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ο Β’ Κύκλος της Ενιαίας Δράσης αποτελεί συνέχεια του Α’ Κύκλου.

Ως καταληκτική ημερομηνία έναρξης υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Β’ Κύκλο η Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.