Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ετήσια Έκθεση 2017

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ετήσια Έκθεση 2017

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση 2017