Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

 

Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων εκκοκκισμού και εξαγωγής βάμβακος, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, κα Ελένη Κολιοπούλου και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος, κ. Βασίλειος Μάρκου, υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας, στα Γραφεία του Συνδέσμου, τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017.

Η πρωτοβουλία αυτή, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο φορέων, εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

•τη διάχυση των ευρωπαϊκών θεμάτων, των πολιτικών και των δράσεων υπέρ των ΜΜΕ, και ειδικότερα των επιχειρήσεων βάμβακος,
•τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις,
•τη συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις του κλάδου για  την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων βάμβακος,
•την υποβοήθηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων του κλάδου, σε διεθνείς εκθέσεις και φόρα για την αναζήτηση συνεργατών,
•καθώς και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα,

Η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου και της Ένωσης εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος,  από τις αρχές του 2008, στο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του Enterprise Europe  Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους φορείς σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.

Η κα Κολιοπούλου και ο κ. Μάρκου εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι η συνεργασία αυτή, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης  αξίας για την κατάκτηση των διεθνών αγορών.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται τα τελευταία είκοσι χρόνια, σταθερά μεταξύ της 8ης και 9ης θέσης στην παγκόσμια παραγωγή βαμβακιού, σε απόλυτο αριθμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της FAO του ΟΗΕ(Food and Agricultural Organization of the United Nations), γεγονός που την καθιστά «σοβαρό παίκτη» στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο «γίγνεσθαι». Δεδομένης της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, που πλήττει όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, οι κοινές δράσεις που θα αναληφθούν στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο φορέων, αναμένεται να αποδώσουν σημαντικά αποτελέσματα, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και τη δυναμική του κλάδου.

Ακολουθεί φωτογραφία από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου συνεργασίας