Παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη

Παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη.

Δεδομένου ότι πρώτιστη και βασική καταστατική δέσμευση του Συνδέσμου είναι η παροχή ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης και ενημέρωσης, το Στελεχιακό Δυναμικό του Συνδέσμου διατηρεί άμεση επικοινωνία με τα μέλη του, παρέχοντας χρήσιμο ενημερωτικό υλικό προς αυτά, έγκυρο συμβουλευτικό έργο και έγκαιρη πληροφόρηση.

Θέματα τα οποία επεξεργάζεται και για τα οποία ενημερώνει, πληροφορεί και συμβουλεύει ο Σύνδεσμος είναι:

–           Περιφερειακής Πολιτικής
–           Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
–           Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
–           Εισοδηματικής Πολιτικής
–           Συνδικαλιστικά
–           Κοινωνικής Πολιτικής
–           Υγιεινής & Ασφάλειας
–           Φορολογικά
–           Αγορανομικά – Τιμές – Ανταγωνισμού
–           Επενδυτικά
–           Αναπτυξιακών θεσμών
–           Αναπτυξιακής Πολιτικής
–           Δημοσιονομικά
–           Πολιτικής εισαγωγών-εξαγωγών
–           Νομισματοπιστωτικά
–           Κρατικών Προμηθειών
–           Προστασίας Περιβάλλοντος
–           Ενέργεια
–           Τυποποίηση

Οι υπηρεσίες παρέχονται από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, υπό την άμεση κάλυψη της Νομικής του Υπηρεσίας.