Οργάνωση – Υπηρεσίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Διοίκηση του Συνδέσμου στο έργο της επικουρείται από το στελεχιακό δυναμικό το οποίο αποτελείται από τα κατωτέρω στελέχη και τη νομική υπηρεσία.

Κλειτσογιάννης Βασίλειος, Γενικός Διευθυντής
Βενετσάνος Παναγιώτης, Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος
Φράγκου Γεωργία, Υπεύθυνη Τμήματος ΣΒΘΣΕ / Enterprise Europe Network
Τζαμπάζης Ευάγγελος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Ζαρμπούνη Χριστίνα – Ελένη, Υποστήριξη Διοικητικού Έργου και Προγραμμάτων
Ζυγούρας Βασίλειος, Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης & Υποστήριξης Υλοποίησης Προγραμμάτων
Μιχαήλ Ζωή, Υποστήριξη Διοικητικού Έργου
Παλιγιάννη Βασιλική,
Νομική Σύμβουλος