ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network – Hellas

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) συμμετέχει, από την 1η Ιανουαρίου 2008, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου  επιχειρηματικής υποστήριξης  για καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή του Συνδέσμου αποτελεί τη συνέχεια της επί 18 χρόνια επιτυχημένης φιλοξενίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών GR162 (1989-2007). Στόχος της συμμετοχής  είναι η συνεχής υποστήριξη των επιχειρήσεων των Περιφερειών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, για την αποτελεσματική τους πλοήγηση στις δυσκολίες της Παγκοσμιοποίησης και της Ενιαίας Αγοράς.

Η συνεργασία του Συνδέσμου με τις  ΜμΕ της περιοχής ευθύνης του και η εδραιωμένη θέση του στο τοπικό και περιφερειακό οικοσύστημα υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, τον καθιστούν αξιόπιστη  πηγή τροφοδότησης των απόψεων των ελληνικών επιχειρήσεων προς την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χάραξη σχετικών πολιτικών.

Υπηρεσίες

Πρόσβαση σε νέες αγορές – Εξωστρέφεια

 • Διαμεσολάβηση για επιχειρηματικές & τεχνολογικές συνεργασίες
 • Επιχειρηματικές αποστολές & εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων
 • Τεχνολογικές-επιχειρηματικές διαγνώσεις
 • Καθοδήγηση για ρυθμιστικά θέματα νέων αγορών

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Κοινοτική & Εθνική χρηματοδότηση
 • Εντοπισμός αναγκών επιχειρήσεων σε θέματα Ε&ΤΑ
 • Εξεύρεση συνεργατών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές Πολιτικές

 • Ενημέρωση για την “Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” (Small Business Act)
 • Διαβουλεύσεις για θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Εκστρατείες ενημέρωσης σε θέματα Υγείας – Ασφάλειας στην εργασία

Μεταφορά τεχνολογίας & διαχείρισης καινοτομίας

 • Διαχείριση καινοτομίας & συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για προγράμματα και ευκαιρίες μεταφοράς τεχνολογίας
 • Καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής καινοτομίας