Αναπτυξιακή Εταιρία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΑΕΔΕΠ)

Ιστορικό

Τον Φεβρουάριο του 1997, με Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ανατέθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΕΔΕΠ) η Διαχείριση των Προγραμμάτων και των Πρωτοβουλιών του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των οποίων οι πόροι αφορούσαν στην χρηματοδότηση επενδύσεων των Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε στις 31/12/2001, αφού χρηματοδότησε την υλοποίηση 268 επενδυτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 53.107.044,14 €. με συνολική δημόσια χρηματοδότηση ύψους 26.332.352,89 €.

Τον Νοέμβριο του 2001 με Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανατέθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, στην ΑΕΔΕΠ, η Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, για τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας. Το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώθηκε στις 31/12/2010 αφού αποπλήρωσε 938 έργα συνολικού προϋπολογισμού 90.829.814,71 € με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 38.725.411,24 €

Η Διοίκηση της ΑΕΔΕΠ, επιθυμώντας να συμμετέχει και στη διαχειριστική διαδικασία των Δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε..Σ.Π.Α. 2007-2013), τον Δεκέμβριο του 2008 υπέβαλε από κοινού πρόταση με τους υπόλοιπους 6 Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης της χώρας, στο πλαίσιο της Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και Επιχειρηματικότητα (Ε.Π.Α.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και με το Π.Δ. 98/1996.

Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων και με βάση την υπ’ αρ. Α.Π. 3469/795Δ/26.3.2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρηματικού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε) ανακηρύχθηκε ως Ανάδοχος του Έργου «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Ε.Π.Α.Ε.

Η ΑΕΔΕΠ, ως Εταίρος του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., συμμετέχει στο όλο εγχείρημα της Διαχείρισης Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και φιλοδοξεί να έχει εξίσου σημαίνουσα συμβολή και ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων που προκηρύσσονται και των οποίων η διαχείριση ανατίθενται στον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. για την περιοχή της Θεσσαλίας.

Ο ρόλος της ΑΕΔΕΠ

Η ΑΕΔΕΠ, στα πλαίσια της άσκησης του διαχειριστικού της έργου υλοποιεί τις εξής ενέργειες:

 1. Την τεκμηρίωση της νομιμότητας του καθεστώτος προκήρυξης του κάθε προγράμματος.
 2. Τη δημοσιοποίηση του αντικειμένου των Δράσεων που θα διαχειριστεί, την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα έργα καθώς και για τις δυνατότητες υπαγωγής των επενδυτικών τους προτάσεων στην επιχορήγηση.
 3. Την παροχή διευκρινίσεων, πληροφοριών καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την καλύτερη ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών.
 4. Την παραλαβή των προς αξιολόγηση προτάσεων των υποψήφιων επενδυτών.
 5. Τη συμμετοχή στις διαδικασίες του ελέγχου νομιμότητας των υποβληθεισών προτάσεων.
 6. Την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων.
 7. Την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προς τις επιχειρήσεις, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν προς χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
 8. Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων των τελικών αποδεκτών.
 9. Την ομαλή ροή της δημόσιας χρηματοδότησης που λαμβάνει ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προς τις επιχειρήσεις με τρόπο διαφανή και αντικειμενικό.
 10. Την παραλαβή των ολοκληρωμένων επενδυτικών έργων των επιχειρήσεων καθώς και την αποπληρωμή τους.
 11. Τη συνεχή παρακολούθηση των έργων των επιχειρήσεων και την παροχή υποστήριξή τους, εντός του πλαισίου των συμβατικών του υποχρεώσεων, με στόχο την έγκαιρη και κανονική ολοκλήρωση των έργων αυτών.
 12. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ. Έχουν εγκριθεί 39 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2.803.012,88 € και 1.441.472,76 € ως δημόσια χρηματοδότηση. Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσής τους.
 13. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Έχουν εγκριθεί 19 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.475.315,99 € και 764.837,23 € ως δημόσια χρηματοδότηση. Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσής τους.

Προγράμματα και Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, έχουν ήδη προκηρυχθεί Προγράμματα και Δράσεις, των οποίων η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τα οποία μέχρι τώρα είναι τα εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

Με την υπ΄ αριθμ. 4607/458/30.4.2010 εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, προκηρύχθηκε η Δράση «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010», η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειμένου να υπάρξουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας. Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000 € ως Δημόσια Δαπάνη και η διαχείρισή της ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια στην ΑΕΔΕΠ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Μετά την υποβολή προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με την υπ΄ αριθμ. 4746/473/2.5.2011 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εντάχθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας 4 έργα επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 490.806,77 € και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης 196.322,71 €. Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Με την υπ΄ αριθμ. 8396/824/15.7.2010 εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, προκηρύχθηκε η Δράση «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», η οποία αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000,00 € ως Δημόσια Χρηματοδότηση και η διαχείρισή της ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια στην ΑΕΔΕΠ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Μετά την υποβολή προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με την υπ΄ αριθμ. 8474/705/13.7.2011 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εντάχθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας 101 έργα επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 19.190.000,00 € και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης 8.635.500,00 €.Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την υπ΄ αριθμ. 1246/95/4.2.2011 εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκε η Δράση «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000 € ως Δημόσια Δαπάνη και η διαχείρισή της ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια στην ΑΕΔΕΠ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Μετά την υποβολή προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με την υπ΄ αριθμ. 12505/2807/7.9.2011 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντάχθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας 18 έργα επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 2.094.440,73 € και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης 815.316,79 €. Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους.

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με την υπ΄ αριθμ. 5987/466/24.5.2011 εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, προκηρύχθηκε η Δράση «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» η οποία αποσκοπεί στην δημιουργία, ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000 € ως Δημόσια Δαπάνη και η διαχείρισή της ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια στην ΑΕΔΕΠ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Μετά την υποβολή προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με την υπ΄ αριθμ. 6419/902/8.6.2012 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Γ. Στουρνάρα εγκρίθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας 13 έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.145.053,45 € και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης συνολικά 1.287.032,07 €. Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Με την υπ΄ αριθμ. 5078/1017/A2/12.10.2011 εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκε η Δράση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»η οποίααποσκοπεί στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων καθώς και στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τοµέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης. Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 72.000.000 € ως Δημόσια Δαπάνη και η διαχείρισή της ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια στην ΑΕΔΕΠ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Μετά την υποβολή προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με την υπ΄ αριθμ. 2358/669/Α2/4.5.2012 Απόφαση της ΕΥΔ – ΕΠΑΕ εντάχθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας τα 331 έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 10.888.000,00 € και ισόποσης δημόσιας χρηματοδότησης. Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με την υπ΄ αριθμ. 316/49/Α2/18.1.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη προκηρύχθηκε η Δράση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» (ΕΠΑΑ)», η οποία αποσκοπεί στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων και απειλούμενων από ανεργία γυναικών. Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 40.000.000 € ως Δημόσια Δαπάνη και η διαχείρισή της ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια στην ΑΕΔΕΠ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Μετά την υποβολή προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με την υπ΄ αριθμ. 5794/1403/Α2/23.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη εντάχθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας τα 409 έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 12.889.747,91 € και ισόποσης δημόσιας χρηματοδότησης.Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με την υπ΄ αριθμ. 6530/1344/Α2/21.12.2011 εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκε η Δράση «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», η οποία αποσκοπεί να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις: Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, µέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας. Τη δυνατότητα σταδιακής  μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών-επιχειρήσεων που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό µη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες. Τη Μείωση του μεταφορικού κόστους µέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού. Τις προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας µέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειώνΗ Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000 € ως Δημόσια Δαπάνη και η διαχείρισή της ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια στην ΑΕΔΕΠ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Μετά την υποβολή προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με την υπ΄ αριθμ. 1406/306/Α2/28.2.2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούση εντάχθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας τα 20 έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.259.697,29 € και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης συνολικά 1.581.717,21 €.Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ,

Με την υπ΄ αριθμ. 1057/200/0020/Α/24.2.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σ. Ξυνίδη, εκχωρήθηκαν στον ΕΦΕΠΑΕ και στους εταίρους αυτού οι αρμοδιότητες διαχείρισης των Πράξεων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ένδυση – Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ των 5 Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ.

Για την ΑΕΔΕΠ, μετά την παραλαβή των φακέλων προκύπτει ότι για τη Θεσσαλία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση 61 έργων σε κατάσταση υλοποίησης, με συνολικό ύψος προϋπολογισμού 4.548.798,87 € και δημόσια δαπάνη ύψους 2.328.021,49 € τα οποία κατανέμονται ως εξής:

 1. ΈΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ. Έχουν εγκριθεί 3 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 270.470,00 € και 121.711,50 € ως δημόσια δαπάνη. Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσής τους.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΕΠ)

Με την υπ΄ αριθμ. 205/28/Α2/11.1.2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη προκηρύχθηκε η Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΕΠ)», η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 456.000.000,00 € ως Δημόσια Δαπάνη και αφορά σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στις δεκατρείς (13) Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μετά την υποβολή προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με μια σειρά Αποφάσεων των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη, και κ. Ν. Δένδια καθώς και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλου, εντάχθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας τα 847 έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 95.416.792,09 € και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης συνολικά 46.775.352,28 €. Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους.

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Με την υπ΄ αριθμ. 3450/256/Φ.Κ/Α.21/12.3.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθ. Σκορδά προκηρύχθηκε η Δράση «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη μετεγκατάσταση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί με το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, και φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του τρίτου μέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011). Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 10.000.000 € ως Δημόσια Δαπάνη και η διαχείρισή της ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια στην ΑΕΔΕΠ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Μετά την υποβολή προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με την υπ΄ αριθμ. ΦΚ/Α21.3/14653/1098/24.12.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθ. Σκορδά εντάχθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας τα 3 έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 664.860,64 € και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης συνολικά 332.430,32€. Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

Με την υπ΄ αριθμ. 9670/1764/30.7.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθ. Σκορδά προκηρύχθηκε η Δράση «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας κυρίως μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, ως βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00 € ως Δημόσια Δαπάνη και η διαχείρισή της ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια στην ΑΕΔΕΠ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Μετά την υποβολή των προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με την υπ΄ αριθμ. 4503/784/11.4.2014 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης  Αθ. Σκορδά εντάχθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας τα 18 έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.326.334,67 € και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης συνολικά 965.455,56 €.Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με την υπ΄ αριθμ. 798/14.12.2010 εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, προκηρύχθηκε η Δράση «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και στην υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ παράλληλα προωθούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα. Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000 € ως Δημόσια Δαπάνη και η διαχείρισή της ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια στην ΑΕΔΕΠ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Μετά την υποβολή προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με την υπ΄ αριθμ. 3600/28.11.2011 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εντάχθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας 18 έργα επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 1.937.159,37 € και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης 776.613,75 €.Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με την υπ΄ αριθμ. 02/2371/13.9.2011 εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, προκηρύχθηκε η Δράση «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», η οποία αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης των εναλλακτικών ή και ειδικών μορφών τουρισμούΗ Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000 € ως Δημόσια Δαπάνη και η διαχείρισή της ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ και κατά συνέπεια στην ΑΕΔΕΠ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Μετά την υποβολή προτάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, με την υπ΄ αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69/19.2.2013 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού εντάχθηκαν για την περιοχή της Θεσσαλίας 60 έργα επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 5.688.029,94 € και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης 2.834.014,97 €.Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησής τους..

Επισημαίνεται ότι όλα τα προγράμματα έχουν προβληθεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Θεσσαλίας και το Τμήμα ΣΒΘΚΕ/ENTERPRISEEUROPENETWORKHELLAS.

Διοίκηση ΑΕΔΕΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος αποτελείται από τους κ.κ.

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Εκπρόσωπος

Νικόλαο Τσαούτο

Πρόεδρο

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Κωνσταντίνο Κουρκούμπα

Αντιπρόεδρο

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Ιωάννα Κιντά

Μέλος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σεραφείμ Καλαντζή

Μέλος

ALPHA BANK

Απόστολο Παπαδούλη

Μέλος – Γενικό Διευθυντή ΑΕΔΕΠ

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΕΔΕΠ.

Το προσωπικό της ΑΕΔΕΠ αποτελείται από 30 στελέχη πλήρους απασχόλησης καθώς και από 3 εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι διεκπεραιώνουν το διαχειριστικό έργο της.

Στο δυναμικό, αυτό, της ΑΕΔΕΠ, συμμετέχουν 4 στελέχη ενός εκ των εταίρων, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, τα οποία είναι αποσπασμένα στον Ενδιάμεσο Φορέα και αυτό αποδεικνύει έμπρακτα το άμεσο ενδιαφέρον του Συνδέσμου για την καλή λειτουργία της εταιρίας και ταυτόχρονα διασφαλίζει τη μεταφορά τεχνογνωσίας των εταίρων σε θέματα διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων.

Η ΑΕΔΕΠ συνεργάζεται με Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υποδοχή φοιτητών στα πλαίσια της διενέργειας της πρακτικής τους άσκησης και στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση.

Στόχοι της ΑΕΔΕΠ

Μετά την επιτυχημένη πορεία του διαχειριστικού της έργου τόσο στο Β’ Κ.Π.Σ. όσο και στο Γ’ Κ.Π.Σ., η ΑΕΔΕΠ έχει θέσει τις βάσεις και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να διαδραματίσει εξίσου σημαίνοντα ρόλο και στη διαχείριση προγραμμάτων στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, ως Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.ΑΕ.) και να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης της Επιχειρηματικής Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως προβλέπεται από την Προκήρυξη, αλλά και τη Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.Α.Ε. και του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., ο προς διαχείριση, συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που θα ανατεθούν στον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., εκτιμάται σε 1.800 Εκατομμύρια Ευρώ, μέρος του οποίου, θα διαχειριστεί, για τη Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Α.Ε.Δ.Ε.Π.

Στο πλαίσιο του νέου της ρόλου, η Α.Ε.Δ.Ε.Π. συμμετείχε ενεργά σε συνεργασία με τους εταίρους της στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.), στην προετοιμασία των Δράσεων του Ε.Π.Α.Ε. 2007-2013.

Η ΑΕΔΕΠ, καλείται να διαχειριστεί μέχρι σήμερα 1903 έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 160.539.721,73 και συνολικού ύψους δημόσιας χρηματοδότησης 90.305.525,06

Δεδομένου ότι η ΑΕΔΕΠ έχει ως βασικό στόχο τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και μεθόδων παροχής υπηρεσιών, δεσμεύτηκε και απέδειξε ότι έχει τη δυνατότητα παροχής αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με σκοπό την πλήρη ανταπόκρισή της στις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή αλλά και στην άριστη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των Επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από τις Δράσεις και τα Προγράμματα που διαχειρίστηκε.

Έτσι μέσα στο 2009 αναθεώρησε και προσάρμοσε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) που τηρούσε και από τον Δεκέμβριο 2009 εφαρμόζει Σ.Δ.Π. σύμφωνα με το νέο Πρότυπο ISO 9001:2008.

Η ΑΕΔΕΠ κατά το χρονικό διάστημα άσκησης του διαχειριστικού της έργου, από το 1997 μέχρι και σήμερα έχει δεχθεί, όπως εξάλλου προβλεπόταν από τις υπογραφείσες συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης έργων με την Αναθέτουσα Αρχή, σειρά ελέγχων από τα αρμόδια Υπουργεία των οποίων τα έργα διαχειρίζεται, ενώ έχει καθιερώσει και ετήσιο σύστημα ελέγχου από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, τα πορίσματα των ελέγχων του οποίου υπήρξαν θετικά για την εταιρία.

Επικοινωνία με την ΑΕΔΕΠ

Από την ιστοσελίδα της ΑΕΔΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aedep.gr, υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους ενημέρωσης σχετικά με θέματα που αφορούν στα Προγράμματα που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013.